STATUT Klubu Sportowego PATRIA w Bugaju


Rozdział I

Nazwa, teren działania, charakter prawny, siedziba

§ 1

Klub Sportowy PATRIA zwany dalej Klubem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w różnych formach strzelectwa sportowego o charakterze kolekcjonerskim.

§ 2
 1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska;
 2. Siedziba Klubu znajduje się w miejscowości Bugaj 4A, 26-120 Bliżyn;
 3. Klub dla realizacji swoich celów może prowadzić działania poza granicami kraju, zgodnie z prawem miejscowym;
§ 3

Klub prowadzi działalność gospodarczą, posiada osobowość prawną oraz podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach.

§ 4
 1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Z 2001 nr 79, Poz 855 z pózn. Zm.), Ustawy z dnia 25.06.2010 o sporcie (Dz. U..Z 2010 nr 127, poz. 857) oraz niniejszym statutem.
 2. Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.
 3. Klub Powołuje sie na czas nieokreślony.
§ 5

Klub używa pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 7

Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków i wolontariuszy.

§ 8

Klub może również zatrudniać pracowników spoza grona swoich członków do prowadzenia spraw bieżących, biur oraz do realizacji statutowych zadań i służących osiągnięciu statutowych celów i przedsięwzięć, a także zawierać umowy wolontariatu.

§ 9

Klub może współpracować z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi lub do nich przystępować w granicach prawem dozwolonych.

Rozdział II

Cel i środki działania

§ 10
Celem Klubu jest:
 1. Podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, doskonalenia uzdolnień i sprawności w szczególności strzelectwa oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie;
 2. Planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe;
 3. Udział w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
 4. Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;
 5. Organizowanie współzawodnictwa sportowego;
 6. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia;
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu;
 8. Organizacja i prowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych;
 9. Wszelkie formy kolekcjonerstwa broni w tym broni palnej;
 10. Pozyskiwanie środków materialnych niezbędnych do realizacji zamierzonych celów;
§ 11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie zawodów, spotkań, prelekcji, wykładów, oraz innych imprez;
 2. Utworzenie ośrodków informacji w postaci stron internetowych, forów i innych środków przekazu;
 3. Podejmowanie inicjatyw w zakresie rozbudowy i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego;
 4. Udostępnianie obiektów sportowych dla osób fizycznych lub prawnych;
 5. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania i integrujących środowisko strzeleckie;
 6. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów;
 7. Współpracę i współdziałanie z organami władz samorządowych i rządowych, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami;
 8. Popularyzacje strzelectwa i kolekcjonerstwa;
 9. Szkolenia specjalistyczne, powszechne i rekreacyjne;
§ 12
1) Środki na działalność Klubu mogą pochodzić z darowizn, wpisowego i składek członkowskich oraz dotacji; 2) Dochód z Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków; 3) Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań określonych art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z celami stowarzyszenia i Polską Klasyfikacją Działalności. 4) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 5) Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 Art. 20 pkt. 6 zabrania się: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”. b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa art. 3 §5 niniejszej ustawy. d) zakupu na zasadach szczególnie nie korzystnych dla klubu, towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 13
Członkowie Klubu dzielą się na: 1) Członków zwyczajnych; 2) Członków wspierających. 3) Członków honorowych
§ 14
1) Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu. Deklaracja powinna zawierać pisemną rekomendacje przez dwóch członków zwyczajnych Klubu z minimum dwuletnim stażem. Uiszczą opłatę wpisowego i składki członkowskiej ustalonych przez walne zgromadzenie w terminie 10 dni od przyjecia deklaracji. Dzieci i młodzież do 18 roku życia posiadają ograniczony status członka zwyczajnego bez czynnego i biernego prawa wyborczego, przyjmowana jest po spełnieniu następujących warunków: złożenia pisemnej deklaracji, uzyskanie pisemnej zgody opiekunów prawnych, przedłożenie zaświadczenia z przychodni sportowo - lekarskiej dopuszczające do uprawiania danej dyscypliny sportu, opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej. Po ukończeniu 18 roku życia nabywają prawa członka zwyczajnego. 2) Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla Klubu. 3) Członkami Honorowymi mogą osoby fizyczne wyróżnione przez Klub tytułem “Honorowego członka Klubu sportowego PATRIA ” na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia członków Klubu.
§ 15
Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym.Członek wspierający lub Członek honorowy Klubu ma prawo-uczestniczenia we wszystkich działaniach klubu, uczestniczenia w walnych zebraniach członków klubu, bezpłatnego korzystania ze strzelnicy oraz wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez klub. Wszyscy członkowie mają prawo do: 1) Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu; 2) Reprezentowania klubu na zawodach sportowych, noszenia oznak, ubiorów klubowych, korzystania ze sprzętu i obiektów klubu na zasadach określonych przez Zarząd w regulaminie strzelnicy lub regulaminie obiektu na którym odbywają się zajęcia; 3) Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu; 4) Korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd;
§ 16
1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są: 1) Troszczyć się o dobro i rozwój Klubu; 2) Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia swojego poziomu sportowego; 3) Dbać o sprzęt i urządzenia Klubu; 4) Brać czynny udział w działalności Klubu; 5) Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu; 6) Regularnego opłacania składek członkowskich; 7) Reprezentowanie wysokiego poziomu moralnego, etycznego i sportowego; 2. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.
§ 17
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek: 1) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie; 2) Skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w ustępie 2 tego paragrafu; 3) Rozwiązania Klubu. 2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić, jeżeli członek: 1) Nie spełnia wymagań statutowych; 2) W sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe; 3) Działa na szkodę Klubu; 4) Zalega z płatnością składek przez sześć miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia; 3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem. 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Klubu oraz ich organizacja

§ 18
1. Władzami Klubu są: 1) Walne Zebranie Członków; 2) Zarząd; 3) Komisja Rewizyjna. 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, (chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym), a ich kadencja trwa cztery lata. 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
§ 19
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 1) Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu; 2) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem; 3) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 4) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 5) Uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian; 6) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku; 7) Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu lub takich, dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu. 8) Podejmowanie uchwały w sprawie honorowego członkostwa.
§ 20
1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jednak nie później jak do dnia 20 czerwca każdego roku. 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd: 1) Z własnej inicjatywy; 2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej; 3) Na wniosek 3/4 liczby członków Klubu; 4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1. i 2. w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dniod złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2) i 3), Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną. 5. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem. 6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
§ 21
1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne: 1) W pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków; 2) W drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. 2. W Walnym Zebraniu Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd. 3. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.
§ 22
1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz oraz dwóch Członków Zarządu. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu. 3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Klubu. Jeśli Walne Zebranie Klubu postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej pięć osbób, określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu. 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 5. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tę władzę. 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 7. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu. 8. W przypadku czasowej niemożności sprawowania funkcji przez członka Zarządu, jego funkcje przejmuje członek Klubu przedstawiony przez Zarząd i zaakceptowany przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy: 1) Kierowanie działalnością Klubu; 2) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu; 3) Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich; 4) Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych; 5) Składanie sprawozdań z działalności Klubu; 6) Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu; 7) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz; 8) Organizowanie zawodów sportowych, w tym organizacja wyjazdów; 9) Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych; 10) Pozostałych działań niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia. 11) Propagowanie działalności sportowej oraz upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem strzelectwa sportowego. 12) Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalność sportową i organizacyjną. 13) Określanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania; 14) Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym z przewodniczącego oraz jego dwóch zastępców. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu. 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu. 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
§ 25
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 1) Kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Klubu; 2) Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Klubu w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków; 3) Zwołanie Walnego Zebrania Klubu w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie;4) Składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie; 5) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu.
§ 26
Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 1) Upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania; 2) Ustania członkostwa w Klubie; 3) Zrzeczenia się udziału w tych organach; 4) Odwołania przez Walne Zebranie członków uprawnionych do głosowania.
§ 27
Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 28
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych. 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z: 1) Składek członkowskich; 2) Darowizn, zapisów i spadków; 3) Dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego; 4) Majątku Klubu; 5) Ofiarności publicznej; 6) Oraz innych źródeł; 7) Środki otrzymane od innych organizacji pozarządowych oraz środki pozyskane od organizacji ponadnarodowych i międzynarodowych; 8) Środki uzyskane w zbiórkach publicznych; 9) Środki uzyskane ze sprzedaży cegiełek na określone cele statutowe, prowadzonej na terenie gminy; 10) Środki pomocowe, subwencje, dotacje i granty z instytucji wspierających; 11) Dochody z kontraktów i świadczenia usług w ramach działalności statutowej; 12) Zakupione rzeczy ruchome i nieruchomości; 13) Wszelkie inne dochody przewidziane prawem polskim ze składek członkowskich.
§ 29
Klub nie może: 1) Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 2) Przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 3) Wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu; 4) Zakupu na zasadach szczególnie niekorzystnych dla klubu, towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 30
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie trzech członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
§ 31
Dysponowanie majątkiem 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu lub w kasie. 2. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd. 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy trzech upoważnionych przez Zarząd jego członków. 5. Wgląd do majątku Klubu mają jego wszyscy założyciele pozostający w Klubie jako aktywni członkowie. 6. Oświadczenia majątkowe, rzeczywistego stanu konta i innych, na cele Zarządu, ma jedynie Sekretarz / Skarbnik.
32
Odpowiedzialność finansowa 1. Odpowiedzialność za majątek Klubu ponosi Zarząd. 2. W przypadku zamówienia dóbr przez członków Klubu bez pisemnej zgody Zarządu odpowiedzialność finansowa spada na członka, który dane zamówienie wykonał. 3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 33
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu. 3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2. nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes i Wiceprezes Zarządu Klubu. 4. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.